Arbejdsprocessen
Uanset om opgaven løses gennem search eller selection er forløbet ens – bortset fra trin 2.

Trin 1: Job-/præstations-analyse samt udarbejdelse af kandidatprofil

Analysen afdækker konkrete præstationskrav og forventninger til den nye medarbejder samt eventuelt væsentlige fremtidige ændringer heri. Der sættes fokus på såvel kontante opgavebestemte krav som på de “bløde” krav afledt af virksomhedens kultur.

Analysen gennemføres ved interviews med relevante nøglepersoner med direkte/in-direkte indflydelse på jobbet - om nødvendigt også med eksterne personer. Herudover analyse af relevant skriftligt materiale.På baggrund af job-/præstationsanalysen udarbejdes en kandidatprofil, der angiver minimumskravene til den nye medarbejders faglige kompetence, erfaring og indsigt samt personlige egenskaber og holdninger.

Trin 2: Search eller selection

Selection med udgangspunkt i job-/præstationsanalyse og kandidatprofil udarbejdes forslag til annonce (tekst og layout), som indrykkes efter godkendelse af kunden. Tele­fon­ fore­spørg­sler besvares, ansøgere registreres og modtager kvittering for an­søgningen. De indkomne ansøgninger vurderes, og der foretages udvælgelse til den indledende samtale på baggrund af ansøgernes formelle kvalifikationer (uddannelse, erfaring, alder m.v.).

Search
Med udgangspunkt i job-/præstationsanalyse og kandidatprofil identificerer researcheren de virksomheder, hvor de relevante kandidater er ansat. Virksomhedslisten godkendes af konsulenten, hvorefter researcheren afdækker karriereforløb på kandidaterne.
På baggrund heraf udvælger konsulenten de kandidater, researcheren skal kontakte for at invitere til en indledende samtale med konsulenten.

Trin 3: Indledende samtale

Den indledende samtale har til formål at vurdere og udvælge kandidater, der opfylder kravene til faglig kompetence, erfaring og indsigt. Samtidig er formålet, at kandidaten får et fyldestgørende billede af virksomheden med de udfordringer og problemstillinger, der skal danne baggrund for kandidatens tilvalg af virksomheden. Hvis der er tale om et selectionforløb kan de indledende samtaler gennemføres sammen med opdragsgiver eller alene af Essens consulting. Er der tale om et searchforløb gennemføres de indledende samtaler altid alene af Essens Consulting.

Trin 4: Præsentation

Er de indledende samtaler alene foretaget af Essens consulting, præsenteres 2 til 4 kandidater udvalgt gennem de indledende samtaler for den nærmeste leder/kontaktperson hos jer. Formålet er primært afdækning af “personkemi”, sekundært afklaring af eventuelle specifikke forhold.

Trin 5: Personvurdering

De udvalgte kandidater gennemgår et assessmentforløb, hvor der indgår personvurdering baseret på skriftlig besvarelse af personlige spørgsmål, psykologiske tests og IQ-tests. Efter besvarelsen gennemføres dybdegående interview med henblik på at afdække kandidatens egnethed herunder styrker, begrænsninger og udviklingspotentiale i forhold til jobbet. Kandidaten får feedback på vurderingen ved afslutningen af samtalen.

Trin 6: Referencer


På egnede kandidater tages 2-3 dybdegående referencer hos tidligere arbejdsgivere og andre relevante referencepersoner. Referencerne har til formål at verificere og nuancere afgørende områder i vores vurdering af kandidaten.

Trin 7: Rapportering

Egnede kandidater rapporteres til den nærmeste leder/kontaktperson hos jer. Rapporteringen er mundtlig og for egnede kandidaters vedkommende også skriftlig. Såfremt der er mere end én egnet kandidat gives en begrundet prioritering.

Trin 8: Introduktion og opfølgning


For at sikre en effektiv indkøring af den nye leder eller nøglemedarbejder udarbejdes en in­troduktionsplan i samarbejde med nærmeste leder. Der følges op på ansættelsen og medarbejderens præstation gennem samtaler med såvel den ansatte som nærmeste leder. Den første opfølgningssamtale er typisk efter 3-4 måneders an­sættelse. I den resterende del af garantiperioden gennemføres typisk 1-2 opfølgningssamtaler afhængig af behovet.

Trin 9: Samtale ved fratrædelse indenfor garantiperioden

Hvis en medarbejder fratræder inden for garantiperioden gennemføres en samtale med både den fratrædende leder eller nøglemedarbejder og den nærmeste leder for at afdække forhold, der har ført til fratrædelsen. Formålet med samtalen er at sikre en succesfuld genbesættelse af jobbet.
 

Kontakt info