Vi giver vores kunder 2 års garanti på alle nye ansættelser.

Garantien træder i kraft, hvis den anbefalede kandidat mod forventning ikke lever op til de fastlagte mål og succeskriterier og må fratræde.

Garantien dækker i 2 år. I år 1 betales ikke honorar. I år 2 betales 50% af det oprindelige honorar. Annoncerings- og/eller searchomkostninger samt eventuelle direkte omkostninger vil blive viderefaktureret på sædvanlig vis.

Garantien er betinget af, at Essens consulting deltager i opfølgningssamtaler samt at ansættelsesophøret ikke kan henføres til betydelige ændringer i jobindholdet eller præstationsvilkårene.

Vi giver desuden vores kunder en karensperiode på 2 år fra seneste opgave, uanset hvilken type opgave, vi har løst. I karensperioden forpligter vi os til ikke at searche ledere eller medarbejdere hos vores kunder. Hvis en leder eller medarbejder selv søger på en annonce, gælder karensen forpligtigelsen ikke.
 

Kontakt info